Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Odpowiedzialność karna pracodawcy w ujęciu zasady nullum crimen sine lege

Download articleDownload article

O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim prawie karnym

Download articleDownload article

Kryminalizacja korupcji w sektorze prywatnym w niemieckim prawie karnym w odniesieniu do rozwiązań polskich

Download articleDownload article

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część I

Download articleDownload article

Europejski nakaz dowodowy

Download articleDownload article

Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu jako element prawa do rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Download articleDownload article

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania

Download articleDownload article

Zakaz zajęcia i zapoznania się z treścią pism z art. 225 § 3 k.p.k.

Download articleDownload article

Treść i znaczenie zasady praworządności w prawie karnym wykonawczym

Download articleDownload article

Nagrody i kary dyscyplinarne w systemie oddziaływań penitencjarnych

Download articleDownload article

Procedura wizytacji instytucji izolacyjnych. Uwagi na tle projektowanych zmian dotyczących nadzoru penitencjarnego

Download articleDownload article

Obowiązek informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego — uwagi na tle stosowania art. 168a k.k.w.

Download articleDownload article

Istota długoterminowej kary pozbawienia wolności oraz jej struktura i dynamika

Download articleDownload article

Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego

Download articleDownload article

Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu programowanego oddziaływania

Download articleDownload article

Niektóre aspekty kryminologiczne dzieciobójstwa w Polsce i we Francji w XX wieku

Download articleDownload article

Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej za przestępstwa w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout