Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 32, 2014, ss.160

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

AbstractDownload articleDownload article

accomplice, offence, crucial circumstances, disclosure, obligatory mitigation, penalty, witness

Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie

AbstractDownload articleDownload article

defamation, burden of proof, guilt, exclusion of unlawfulness

Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

document, credibility, forgery, offence, handwriting examination

Kilka uwag na temat oceny prawdomówności wypowiedzi w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

truth, lie, evaluating truthfulness and credibility, criminal proceedings, e-minutes

Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969

AbstractDownload articleDownload article

preventive detention, preventive measures, historical background, legal status, penitentiary, enforcement proceedings

Pozwolenie na posiadanie broni palnej — uwagi de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

firearms license, firearms certificate, firearms licensing decisions, access to firearms, firearms

Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej

AbstractDownload articleDownload article

football related crimes, countering crime, prevention of violence in sports, policing, Euro 2012

O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Warszawa 2010)

AbstractDownload articleDownload article

obligation of remedy, compensation/remedy, damages, crime

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout