Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, ss.180

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractDownload articleDownload article

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Kilka uwag o  „wypadku mniejszej wagi”

AbstractDownload articleDownload article

act of lesser gravity, offence treated less severely, level of culpability

Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w  ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, stages in the commission of a  crime, forms of criminalliability

Zasądzenie odszkodowania z  urzędu w  procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

ex-officio remedy, remedy, criminal law, crime

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego

AbstractDownload articleDownload article

obligatory postponement, mental disease, sentence of imprisonment, opinion of the expert witness

Polityka karna w  zakresie orzekania kary grzywny

AbstractDownload articleDownload article

fine, policy, punitive definition, intensity, effectiveness

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, Fiscal Penal Code, ultimate nature, recidivism in fiscal penal law

Znaczenie interwencji w  prawie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

forfeiture, the institution of intervention, protection of property, the Fiscal Penal Code

Recenzja: Małgorzata Szwejkowska, Skazani z  zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i  kryminologiczne, Olsztyn 2013

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout