Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych na tle przepisów kodeksowych

Download articleDownload article

Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym

Download articleDownload article

Drobna kradzież popełniona z użyciem przemocy – przestępstwo czy wykroczenie

Download articleDownload article

Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym

Download articleDownload article

Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 71 § 2 k.k. Rozważania na tle uchwały Sądu Najwyższego – Izby Karnej z 20 września 2007 r. (sygn. akt I KZP 27/07)

Download articleDownload article

Kilka uwag o warunkach legalności przeprowadzania eksperymentów medycznych

Download articleDownload article

Z problematyki odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej

Download articleDownload article

Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli

Download articleDownload article

Z problematyki sankcji karnych w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Download articleDownload article

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.)

Download articleDownload article

Postępowania zredukowane a konwencyjny standard rzetelnego procesu karnego

Download articleDownload article

Edukacja skazanych w szkołach przywięziennych, pozawięziennych i w formach pozaszkolnych w latach 2000–2007

Download articleDownload article

Skargi, wnioski i prośby zgłaszane przez skazanych w toku postępowania wykonawczego

Download articleDownload article

Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. Podstawowe zasady, zakres i zastosowanie przedmiotowych reguł

Download articleDownload article

W sprawie wykroczenia z art. 138c kodeksu wykroczeń

Download articleDownload article

Wykroczenie z art. 282 k.p. w praktyce Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout