Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych na tle przepisów kodeksowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Drobna kradzież popełniona z użyciem przemocy – przestępstwo czy wykroczenie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 71 § 2 k.k. Rozważania na tle uchwały Sądu Najwyższego – Izby Karnej z 20 września 2007 r. (sygn. akt I KZP 27/07)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag o warunkach legalności przeprowadzania eksperymentów medycznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Z problematyki odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli

Pobierz artykułPobierz artykuł

Z problematyki sankcji karnych w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne procesowe

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Postępowania zredukowane a konwencyjny standard rzetelnego procesu karnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne wykonawcze

Edukacja skazanych w szkołach przywięziennych, pozawięziennych i w formach pozaszkolnych w latach 2000–2007

Pobierz artykułPobierz artykuł

Skargi, wnioski i prośby zgłaszane przez skazanych w toku postępowania wykonawczego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. Podstawowe zasady, zakres i zastosowanie przedmiotowych reguł

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauki pokrewne

W sprawie wykroczenia z art. 138c kodeksu wykroczeń

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wykroczenie z art. 282 k.p. w praktyce Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy